סוגי תגי נכה:
 •  תג כחול עם סמל של כיסא גלגלים- לנכים הזקוקים לכיסא גלגלים, או לרכב כאמצעי תנועה בשל מוגבלות ברגליהם
 •  תג עם סמל משולש ירוק- לאנשים עם מוגבלות שאינם מתניידים בעזרת לכיסא גלגלים
 • שני התגים (הכחול עם סמל כיסא הגלגלים והירוק), שמסומנת עליהם כלנית – לנכי צה"ל
 מה הוא ההבדל בן התווים?

על-פי פקודת התעבורה אדם הנוסע ברכב הנושא תג נכה עם סמל כיסא גלגלים זכאי לנסוע בנתיב תחבורה ציבורית.

מה מקנה תו נכה?
 1. חניית הרכב בחניית נכים
 2.  בחנייה אסורה בהתאם לתנאים הבאים:
 •  אין בסמוך למקום החניה מקום חניה מוסדר לנכים, או שמקום החניה המוסדר לא היה פנוי בזמן החניה
 • אין בסמוך למקום החניה מקום שבו החניה מותרת, או שהמקום בו החניה הייתה מותרת לא היה פנוי בזמן החניה
 • החניה לא מסכנת עוברי דרך ולא מונעת מעבר חופשי של הולכי רגל, עגלות ילדים או עגלות נכים.o החניה לא גורמת הפרעה ממשית לתנועה

זכאי

 1. מחזיק בתעודת עיוור /  לקוי ראיה
 2. רופא מוסמך קבע כי הוא אחד מאלה
 • אדם עם מוגבלות הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגללמוגבלות ברגליו
 • שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לנכה
 • שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי הרכב האמור עלולה לערער את מצב בריאותו

כל אדם עם מוגבלות המבקש לקבל תג חניה עבור רכבו חייב לשלוח מסמכים ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות של משרד התחבורה.

המסמכים ישלחו באמצעות הדואר. אין צורך להגיע למשרדי הרישוי

את הבקשות יש להעביר ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100. או בפקס 03-5027686. אין צורך להגיע למשרדי הרישוי.

ניתן לקבל פרטים נוספים במענה הקולי או האנושי במספרים 1-222-56-78 או 5678*.
במקרים של שאלות/ בעיות ניתן לפנות לנציגת פניות הציבור במשרד הרישוי בחולון-
דינה חרוש, harushd@mot.gov.il,

המסמכים הדרושים

על כל מבקש תג חניה לנכה חובהלמלא טופס בקשה, לתג נכה בצירוף המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות וספח
 • מכתב בחתימתו של הנכה, המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג (עד שני כלי רכב)
 • צילום רישיונות רכב.• מסמכים רפואיים עדכניים לשלושת החודשים האחרונים מרופא מקצועי (נא להשאיר בידך העתק מכיוון שאין החזרת מסמכים)
 • במקרים של החזר אגרה יש לצרף מראש צילום שיק האגרה (פנייה ללא צילום שיק לא תבוצע), צילום תעודת זהות וספח, צילום רישיון רכב
 • טופס החזר אגרה
בנוסף לאלה יש להמציא את האישורים הבאים בהתאם לבקשה של האדם:
 • אדם עם מוגבלות בניידות – אישור מאת משרד הבריאות שהינו נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות או שדרגת נכותו מגיעה ל60% לפחות ותנועתו ללא רכב בדרכים עלולה לערער את מצב בריאותו. במידה ולא קיים אישור ממשרד הבריאות, יש להצטייד במסמכים רפואיים עדכניים (נא לא לשלוח דיסקים וצילומי רנטגן). על מטופלים בהמודיאליזה כרונית להמציא אישור ממכון דיאליזה.• אדם עם מוגבלות בניידות – אישור מאת משרד הבריאות שהינו נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות או שדרגת נכותו מגיעה ל60% לפחות ותנועתו ללא רכב בדרכים עלולה לערער את מצב בריאותו. במידה ולא קיים אישור ממשרד הבריאות, יש להצטייד במסמכים רפואיים עדכניים (נא לא לשלוח דיסקים וצילומי רנטגן). על מטופלים בהמודיאליזה כרונית להמציא אישור ממכון דיאליזה.
 • נפגע פעולות איבה – אישור מביטוח לאומי (אגף נפגעי פעולות איבה) שהינו נכה ושתנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
 • עיוור – יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הרווחה. האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי ואין צורך להצטייד בו.
 • נכה צה"ל – יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הביטחון. האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי ואין צורך להצטייד בו.
במידה ומבקש תג החניה אינו בעל הרכב עליו להמציא את האישורים הרלוונטיים:
 •  הרכב רשום ע"ש בן/בת זוג חוקיים צילומי תעודת זהות וספח של שני בני הזוג.
 •  הרכב רשום על שם בן/בת זוג (לא נשואים) צילומי תעודת זהות וספח של שני בני הזוג. כמו כן, יש להמציא חוזה/ הסכם נישואין, או הסכם ממון, או תצהיר מעו"ד או מבית משפט כי השניים חיים ומנהלים משק בית משותף כבני זוג.
 • הרכב רשום על שם קרוב משפחה מקירבה ראשונית (ילדים/הורה/אח) צילומי תעודת זהות וספח של שניהם על מנת להוכיח קרבה משפחתית.
 • הרכב רשום על שם אדם שאינו מקרבה משפחתית ראשונית (חתן/גיס/חבר) שני תצהירים חתומים מעורך דין (אחד של המבקש ואחד של בעל הרכב, אשר בו מצהירים כי אכן הרכב משמש את האדם עם המוגבלות.
 • הרכב רשום על שם אפוטרופוס של הנכה צו מינוי אפוטרופוס חתום על ידי בית משפט. במידה ויש יותר מאפוטרופוס אחד, יש להמציא מכתב ויתור משאר האפוטרופוסים – חתום על ידי בית משפט.
 • הרכב רשום על שם חברת השכרה אישור מחברת ההשכרה עם לוגו וחותמת , ח.פ. ומספר רכב ופרטי הנכה (שם ותעודת זהות) המציין כי הרכב עומד לשימושו האישי של הנכה
 • הרכב רשום של שם חברה אישור עם לוגו וחותמת החברה
 • הרכב רשום על שם אפוטרופוס של הנכה צו מינוי אפוטרופוס חתום על ידי בית משפט. במידה ויש יותר מאפוטרופוס אחד, יש להמציא מכתב ויתור משאר האפוטרופוסים – חתום על ידי בית משפט
 • הרכב רשום על שם חברת השכרה  אישור מחברת ההשכרה עם לוגו וחותמת הכולל את  ח.פ. ומספר רכב ופרטי הנכה (שם ותעודת זהות) המציין כי הרכב עומד לשימושו האישי של המבקש עם המוגבלות
 • הרכב רשום של שם חברה אישור עם לוגו וחותמת החברה, הכולל את מספר רכב ופרטיהאדם עם המוגבלות, המציין שהרכב עומד לשימושו של המבקש עם המוגבלות.• הרכב רשום על שם חברת ליסינג אישור מחברת הליסינג עם לוגו וחותמת הכולל את ח.פ. ומספר רכב, שם ומספר זהות של המבקש עם המוגבלות,המציין כי הרכב עומד לשימושו האישי של המבקש עם המוגבלות.
 • הרכב נרכש מחברת ליסינג מימוני פרטי חוזה רכישה עם לוגו וחותמת חברת הליסינג, מספר רכב ופרטי הנכה. בנוסף, יצורף אישור מחברת הליסינג עם לוגו וחותמת החברה, המציין כי רכש את הרכב בעסקת מימון פרטית
 •  מונית הסכם שכירות חתום על ידי עורך דין
 • ארגון המשמש להובלת נכים 1. אישור רשמי מאת רשם העמותות או גוף רשמי רלוונטי אחר, כי מדובר בארגון שמטרתו סיוע או הסעה לנכים. 2. תצהיר חתום בפני עורך דין כי הרכב נועד להסעת נכים וזה שימושו העיקרי, וכי השימוש בתג יעשה אך ורק לשם הסעת נכים.

ניתן לקבל תג חניה לשני כלי רכב, ובלבד שיוכח ששניהם משמשים להסעת האדם עם המוגבלות.

את הבקשות יש להעביר באמצעות הדואר בלבד:

ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז פניות הציבור ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100.

על מנת לחדש תג חניה לנכה יש לבצע שוב את הליך קבלת תג החניה. על מנת למנוע עיכובים יש להתחיל את ההליך כ-90 יום לפני תום תוקף התג.

 

ממליצים לבחון את הדברים באתר החדש של משרד הרישוי שבו ניתן להגיש את הבקשות באופן מקוון- לחץ כאן

 

 

 

לכל שאלה וייעוץ, אתם מוזמנים לפנות אלינו למרכז המידע: בטלפון 1-700-501-601 או במייל contact@kesher.org.il.
للاستفسار والاستشارة، أنتم مدعوون في كل حين للتوجه إلى مركز المعلومات الخاص بنا عبر هاتف رقم: 601-501-700-1، أو عبر البريد الإلكتروني: contact@kesher.org.il.

מידע נוסף